Grigs banner 1920x40

Условия за сервизно обслужване

Техническите изделия (устройствата), които Лаптоп БГ ЕАД продава, се сервизират гаранционно в оторизираните сервизни центрове на съответните марки.


При заявено желание от страна на клиента, устройството може да бъде изпратено по куриер или оставено лично в офиса на Лаптоп БГ, от където служител го изпраща към съответния сервиз.


Допълнителна информация относно оторизираните сервизни центрове можете да откриете тук.

 

Устройства в 14-дневен срок от датата на закупуване

В случай, че устройството, което сте закупили е в 14-дневен срок от датата на закупуване/получаване, но желаете да се откажете от покупката, то можете да упражните правото си на отказ. Повече информация можете да прочетете в раздел XIV. „ПРАВО НА ОТКАЗ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ“ от Общите условия.

Можете да попълните следния Формуляр за упражняване правото на отказ от договор.

За да Ви бъде възстановена сумата, устройството трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да предоставите платежен документ (фактура, касов бон, гаранционна карта или копие), удостоверяващ датата на покупка на устройството, както и неговите марка, модел и сериен номер.
 • Tрябва да върнете устройството с всички доставени опаковки, документация, лицензионни стикери, трайни носители и аксесоари в оригиналното им състояние и без нарушен търговски вид.
 • Трябва изцяло да заличите, изтриете и премахнете какъвто и да е допълнително инсталиран софтуер и/или операционна система и всякаква информация и лични данни, които евентуално са били допълнително съхранени в закупените устройства, и трябва да излезете от всеки акаунт, който евентуално е свързан с тях.
 • Устройството трябва да бъде в пълна производствена окомплектация (опаковка, захранване, опаковъчни материали, сервизни/гаранционни/продуктови книжки и др.). Забележка: в случай, че устройството идва с подарък, то трябва да върнете и него.
 • До връщането на устройството рискът от загуба и/или повреда, довела до намалена стойност на устройството, се поема от Клиента.
 • Клиентът поема преките разходи за връщането на устройството, освен в случаите, когато устройството е дефектно и/или не отговаря на сключения Договор.

 

Какво е нужно да знаете, преди да оставите Вашето устройство за гаранционно обслужване?

 • Срокът за гаранционно обслужване е 1 (един) месец (за потребители по смисъла на ЗЗП), но нашите усилия са концентрирани в посока да разрешим проблемът във възможно най-кратки срокове.
 • В случай, че устройството, което искате да предоставите за сервизиране е настолен компютър (PC), не е необходимо да предоставяте захранващ кабел, освен в случаите когато смятате, че проблемът може да е в него.
 • Преди да изпратите/донесете устройството към нас се уверете, че проблемът не се причинява от периферно или друго устройство, както и че спазвате всички инструкции за правилна експлоатация.
 • Уверете се, че устройството Ви разполага с лицензиран и правилно настроен софтуер (в случай, че има такъв).
 • Точното и конкретно описание на проблема Ви гарантира пократко и бързо време за диагностициране на проблема, а от там и неговото разрешаване. Опитайте да предоставите максимално изчерпателна информация относно проблема, като подготвите отговори на следните примерни въпроси:
  • Какъв е проблемът?
  • Колко често и при какви обстоятелства се проявява?
  • Кога за първи път се прояви?
  • Какво опитахте за разрешаването на проблема?

 

Какво трябва да подготвите, за да предоставите Вашето устройство за сервизно обслужване?

 • Гаранционна карта, фактура и/или касов бон (или техни копия), удостоверяващи датата на закупуване, марката, модела и серийния номер на устройството.
 • В случай, че устройството разполага със защита (PIN, парола на BIOS, парола на ОС, друг вид парола, пръстов отпечатък, BitLocker или др. вид криптиране и т.н.), то трябва да бъдат премахнати. В случай на отказ от страна на клиента, Сервизът на Лаптоп БГ запазва правото си да откаже приема на устройството за гаранционно обслужване.

   

I. Общи условия за гаранционно обслужване

 1. Сервизната дейност на Лаптоп БГ ЕАД („Лаптоп БГ“) се осъществява съгласно настоящите условия и Раздел XV „Гаранция и Рекламации“ от Общите условия, налични на интернет страницата на Лаптоп БГ ЕАД.
 2. За тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), сервизната дейност на Лаптоп БГ се осъществява в съответствие с всички законоустановени правила описани от чл.112 до чл.115 и следв. от ЗЗП.
 3. Законовият срок за Потребители по смисъла на ЗЗП за отстраняване на хардуерни проблеми при гаранционно обслужване на техническо изделие е до 1 (един) месец.
 4. Сервизът на Лаптоп БГ ЕАД (Сервизът) НЕ носи отговорност за пропуснати ползи за времето, през което техническото изделие е предоставено за ремонт. Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друго техническо изделие.
 5. Сервизът НЕ носи отговорност за загубена информация по време на ремонта. Запазването и/или прехвърлянето на клиентска информация е допълнителна услуга, която се заплаща (виж ценоразпис).
 6. Софтуерът (операционна система, драйвери, програми и др.), както и неговата правилна употреба са изцяло отговорност на клиента. Лаптоп БГ може да предостави услугата "Инсталация на ОС", "Инсталация на драйвери" и "Инсталация на програми" по договаряне или срещу заплащане, но НЕ носи допълнително отговорност за вреди или проблеми, възникнали в следствие от неправилното използване на софтуера.
 7. При закупуване на компоненти по избор на клиента и предоставяне на услуга "Асемблиране", гаранционните условия важат за всеки един компонент отделно, а не за цялата асемблирана конфигурация. При невъзможност за установяване на отделен дефектен или проблемен компонент, това може да бъдe извършено за цялата конфигурация в Сервиза срещу съответното заплащане (виж ценоразпис).
 8. Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и бъде отказан извънгаранционен ремонт, клиентът дължи такса за диагностика плюс транспортни разходи.
 9. Ако в процеса на диагностика НЕ се установи заявеният от клиента дефект, транспортните разходи са за сметка на клиента.
 10. При констатиране на силно замърсяване на техническото изделие Сервизът си запазва правото да начисли допълнителна такса за почистване и извършване на профилактика.
 11. Правото на отказ за всички слушалки от тип „тапи“ (in-ear) не се прилага съгласно Чл. 57, т.5 от ЗЗП - запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
 12. Експресни/спешни заявки се изпълняват в рамките на работния ден или не по-късно от 24 часа, ако естеството на заявката и обстоятелствата го позволяват. Заплащането става отделно съгласно установения ценоразпис (заплаща се като допълнителна такса). 13. Съгласно ЗЗП, клиентът може да предяви въстановяване на заплатената от него сума за закупено устройство след извършени три ремонта на едно и също устройство за срока на гаранцията и след възникнала нова необходимост от ремонт.

II. Процедура по гаранционно обслужване на устройства закупени от Лаптоп БГ ЕАД (в случай, че устройството не бъде предадено директно в оторизирания сервиз на марката)

 1. Прием на устройството - Устройството/устройствата, които са проявили или според клиента проявяват дефект, следва да бъдат транспортирани или изпратени по куриер до офиса на Лаптоп БГ. При приема на устройството/устройствата се издава приемо-предавателен протокол за нов сервизен случай (издава се в два екземпляра – един за клиента и един за Лаптоп БГ). В него се описват данните за клиента и поръчката, данните за устройството, неговият външен вид и окомплектация при постъвпване в сервиза, както и заявеният проблем. За установени след приема скрити хардуерни или друг тип повреди, причинени от клиента в следствие на неправилна експлоатация или др. причина допълнително се изготвя констативен протокол. (Забележка: за устройства, които не са обект на сервизно обслужване и/или не са закупени от Лаптоп БГ, но също са предадени в Сервиза, се изготвя отделен приемо-предавателен протокол за опис на същите – тип, наименование, сериен номер, бройка, комплектация).
 2. Диагностика на устройството - След приема устройството се предава на техническия отдел за извършване на диагностика. 
 3. Изпълнение на гаранцията - При установяване на заявения или друг проблем, попадащ в гаранционните условия, устройството проявило дефект следва да бъде изпратено към оторизиран сервиз на марката. От там са възможни следните становища:
  1. Ремонт на устройството
  2. Констативен протокол за изправно устройство
  3. Констативен протокол за отказ на гаранционно обслужване
   (в случай на механична или др. повреда, възникнала в следствие от неправилна експлоатация или по друга вина на клиента).
  4. Замяна на устройството с друга бройка от същия модел.
  5. Възстановяване на заплатената сума (при неприложимост или невъзможност за изпълнение на горните 4 точки).
 4. Връщане на устройството към клиента - Сервизът на Лаптоп БГ изготвя сервизен протокол, в който се съдържат:
  1. Данните за случая, клиента, устройството и заявеният проблем
  2. Извършените проверки и тестове
  3. Оторизирания (въшнен) сервизен център и неговото становище (в
   случай, че устройството е било изпратено към такъв сервизен център)
  4. Крайното становище и предприетите действия (неустановен
   проблем, извършен ремонт, замяна, отказ на гаранция или
   възстановяване на сума)

Устройството се подготвя за връщане към клиента, което може да стане лично (в офиса на Лаптоп БГ) или по куриер към адрес, посочен от клиента.

III. Отказ на гаранционно обслужване

Сервизът на Лаптоп БГ запазва правото си да откаже гаранционно обслужване в следните случаи:

 1. При възникнали дефекти в следствие на неправилното транспортиране, съхранение, употреба и поддръжка на техническото изделие и/или на употреба на неподходящ, несъвместим или нелицензиран софтуер, включително в следствие на неоторизирани модификации на вградения софтуер. Това включва и следните случаи:
  • Несъответствие между данните на документите и тези на техническото изделие, заменени, подправени или заличени серийни номера (IMEI);
  • Нарушени гаранционни стикери, пломби илис фабрични етикети и/или установени опити за промяна на хардуера и/или ако техническото изделие е отваряно, разглобявано или е правен опит за ремонт или за промяна на конструкцията от неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице;
  • Следи от механично въздействие, изпускане, удар, лошо съхранение, замърсена среда, излагане на природни въздействия, включително на пряка слънчева светлина, висока влажност, прекалено ниска и/или висока температура, проникване на течности, влага, храни, напитки, насекоми, растения, предмети, токов удар и други фактори извън допустимите граници за нормална употреба или правилно използване на техническото изделие;
  • Дефекти, дължащи се на използване на некачествени и/или неоригинални консумативи, неоригинални адаптери и аксесоари, неодобрени от производителя;
  • Други условия, включени в гаранцията на конкретния производител и/или Общите условия, налични на интернет страницата на Лаптоп БГ ЕАД.
 2. При констатиране на течности, пасти или др. вид смеси и/или консистенции на непредназначени за целта им място.

IV.Ценоразпис на сервизните услуги, предлагани от Лаптоп БГ ЕАД

Настолни Компютри 

Диагностика (цялостна) 60лв.
Диагностика на компонент 40лв.
Профилактика (пълно почистване, смяна на термо паста/лепенки) 70лв.
Външно почистване 20лв.
Монтаж/демонтаж на компонент 35лв.
Асемблиране, настройка и тест на Custom компютърна конфигурация (с части по избор на клиента)– до 2000 лв 80лв.
Асемблиране, настройка и тест на Custom компютърна конфигурация (с части по избор на клиента)– над 2000 лв 80лв.
Асемблиране на G:RIGS компютърна конфигурация Безплатно
Обновяване на BIOS 30лв.
Настройки на BIOS (не включва overclock на процесор) 30лв. 
 Друг вид ремонт на компютър По договаряне 

Лаптопи

Диагностика 50лв.
Профилактика (пълно почистване, смяна на термо паста/лепенки) 50лв.
Външно почистване 20лв.
Монтаж/демонтаж на компонент 30лв.
Смяна на дисплей (не вкл. цената на дисплея) 70лв.
Смяна на клавиатура (не вкл. цената на клавиатурата) 80лв.
Смяна на захранваща букса (не вкл. цената на буксата) 80лв.
Смяна на palm rest (не вкл. цената на palm rest-a) 90лв.
Обновяване на BIOS 30лв.
Настройки на BIOS 30лв. 
Друг вид ремонт на лаптоп По договаряне 

Софтуерни Услуги

Инсталация на Windows 10/11 (не вкл. цената на лиценза) 60лв.
Инсталация на драйвери и безплатни базови програми 30лв.
Почистване от вируси 60лв.
Инсталация на Linux 50лв.
Инсталация на безплатни програми 30лв.
Инсталация на MS Office (не вкл. цената на лиценза) 40лв.
Клониране/миграция на данни или операционна система 50лв.
Запазване на информация от SSD/HDD диск (капацитет)  
До 1 GB 30лв.
От 1 до 10 GB 35лв. 
От 10 до 100 GB 45лв.
От 100 GB до 500 GB 60лв. 
 От 500 GB до 1 TB 80лв. 
 Повече от 1 TB (до 3 TB макс.) 160лв. 
 Възстановяване на изтрити данни от здрав SSD/HDD диск  
 От 1 GB до 10 GB 45лв.
 Oт 10 GB до 100 GB 65лв. 
 От 100 GB до 500 GB 70лв. 
 Oт 500 GB до 1 TB 90лв. 
 Премахване на забравена парола на Windows 10 50лв. 

G:RIGS Услуги

Проектиране и асемблиране на компютър с CUSTOM водно охлаждане на процесор (soft tubing – меки връзки) 200лв.
Проектиране и асемблиране на компютър с CUSTOM водно охлаждане на процесор и видео карта (soft tubing – меки връзки) 400лв.
Проектиране и асемблиране на компютър с CUSTOM водно охлаждане на процесор (hard tubing – твърди връзки)  300лв.
Проектиране и асемблиране на компютър с CUSTOM водно охлаждане на процесор и видео карта (hard tubing – твърди връзки)  600лв.
Профилактика на компютър с CUSTOM водно охлаждане (soft tubing – меки връзки) с включени консумативи (паста, почистващи препарати, течност с избор на цвят от клиента*)  600лв.
Профилактика на компютър с CUSTOM водно охлаждане (hard tubing – твърди връзки) с включени консумативи (паста, почистващи препарати, течност с избор на цвят от клиента*) 
300лв.

* цената не включва компоненти (фитинги, твърди връзки и др. компоненти), в случай, че същите имат нужда от подмяна

Допълнителни Услуги

Профилактика на извънгаранционна видео карта 90лв.
Посещение на място от сервизен специалист* (за 1 час) 70лв.
Посещение на място от сервизен специалист* (за всеки нов започнат час след първия) 60лв.
Посещение на място от сервизен специалист* (в извънработно време, за 1 час) 110лв.
Посещение на място от сервизен специалист* (в извънработно време, за всеки нов започнат час след първия) 90лв.
Експресна/спешна заявка* (начислява се допълнително) 70лв.

* цената не включва допълнителните услуги, компоненти или части, които трябва да бъдат извършени, вложени или заменени (освен в случаите, когато компонент е гаранционно дефектирал).

Всички цени са с включен ДДС.